"Συλλογάται καλά, όπoιος ελεύθερα συλλογάται"  Ρήγας

 ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑΣ
   

 

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ
 
Καλημέρα κ. Πρόεδρε
 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ
"ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ"
 
 
ΟΙ TIΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΓΙΑΤΡΟΙ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

 

<<< ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

   
 
Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
Από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτ. Μακεδονίας τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Συγκεκρινένα:
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
¸χοντας υπόψη:  
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α’/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2.   Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α’/14-3-2000),
3.   Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
4.   Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν. 3205/2003, περί μισθολογικών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 297,τ. Α’/23-12-2003 ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5.   Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ºδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
6.   Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/24-5-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ºδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις»,
7.   Την υπ’ αριθμ. 45143/Δ2/13-04-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
8.   Την αριθ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., με την οποία διορίσθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,
9.   Την υπ’ αριθμ. Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.,
10.   Τα υπ’ αριθμ. 83840α/Δ2/22-7-2011 και 83840β/Δ2/25-7-2011, έγγραφα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
11.   Το υπ’ αριθμ. 75451β/Δ2/4-8-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 5-8-2011), έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
12.   Την υπ’ αριθμ. Φ.40Α/3400/09-08-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό) Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας «Κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης»,
13.   Την υπ’ αρ. 29/10-08-2011 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κοζάνης – Συμβουλίου Επιλογής με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης,
14.   Το υπ’ αριθμ. 3603/12-08-2011 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
Αποφασίζουμε  
Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-7-2015, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:  

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘ.
1    156432        ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ    ΜΑΡΙΑ        ΠΕ02         1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
2    153748        ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ    ΠΕ01         2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
3    173999        ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΠΕ04.05     3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
4    138201        ΦΟΥΣΚΑ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΠΕ03         4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
5    211651        ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ    ΠΕ03         5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
6    164335        ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ03    6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
7    160425        ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ    ΕΙΡΗΝΗ    ΠΕ05    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ
8    160840        ΜΠΑΛΑΦΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ10    ΠΕΙΡΑΜΑΤ. ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ
9    164458        ΦΕΣΟΥ        ΙΩΑΝΝΑ    ΠΕ03    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ
10    904711        ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΕ09    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
11    144470        ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 1ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
12    157123        ΝΙΚΟΥ        ΛΥΜΠΕΡΗΣ    ΠΕ05    2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
13    166243        ΒΟΪΤΣΕΣ       ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ    ΠΕ04.05  3ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
14    167544        ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ01    4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
15    145343        ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΕΛΕΝΗ        ΠΕ01    5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
16    141577        ΡΕΝΤΖΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ04.05   Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΡΡ. – ΕΜΠΟΡΙΟΥ
17    198208        ΠΡΑΠΑΣ    ΧΑΡΙΛΑΟΣ    ΠΕ19.01    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
18    157940        ΠΑΠΠΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ17.02    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ
19    148143        ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΕ01    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
20    206775        ΠΑΠΠΑΣ    ΜΙΧΑΗΛ    ΠΕ02    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ
21    156941        ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΠΕ04.01  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ
22    164862        ΛΙΑΒΑΣ        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΠΕ11    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Συνέχεια στην 10η
23    153772    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    ΠΕ01    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
24    155511    ΒΟΛΑΚΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΕ01    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ
25    905494    ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ    ΠΕ03    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
26    173337    ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΕ02    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
27    131498    ΚΤΕΝΙΔΟΥ    ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ    ΠΕ02    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
28    905945    ΚΑΤΣΙΚΑ    ΝΑΟΥΜΑ    ΠΕ02    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ)
29    131859    ΜΑΤΣΑΚΑ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΠΕ03    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
30    168816    ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ    ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΠΕ11    ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ)
   
-1.    2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1    156119    ΜΟΥΣΤΑΚΑ    ΘΕΟΔΩΡΑ    ΠΕ02    1ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
2    161515    ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ    ΒΛΑΣΙΟΣ    ΠΕ17.02    2ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
3    143389    ΔΟΥΜΑΣ    ΜΙΧΑΗΛ    ΠΕ04.04    3ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
4    194253    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΠΕ11    4ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
5    151012    ΣΚΡΕΚΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕ03    ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
6    148686    ΒΑΛΑΒΑΝΗ    ΑΝΤΩΝΙΑ    ΠΕ04.02    1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
7    191270    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΠΕ20    2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
8    141089    ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    ΠΕ03    3ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
9    154959    ΣΕΡΔΑΚΗ    ΑΡΤΕΜΙΣ    ΠΕ13    ΓΕΛ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ
10    131371    ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ11    ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
11    156017    ΚΟΥΡΕΛΗ    ΑΘΑΝΑΣΙΑ    ΠΕ02    ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ
12    146995    ΠΑΤΡΩΝΑΣ    ΠΑΥΛΟΣ    ΠΕ04.01    ΓΕΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
  
-1.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.)
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1    155100    ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΠΕ17.02    1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
2    154676    ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    ΠΕ10.01    2ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
3    152529    ΣΒΩΛΗΣ    ΗΛΙΑΣ    ΠΕ04.05    4ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
4    184087    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ    ΑΧΙΛΛΕΑΣ    ΠΕ04.05    1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
5    220266    ΒΛΑΧΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ02    2ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
6    143953    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ    ΗΛΙΑΣ    ΠΕ04.02    3ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
7    904717    ΤΖΗΡΑ    ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ΠΕ02    ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ
8    157905    ΚΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ    ΣΤΕΡΓΙΟΣ    ΠΕ17.02    ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
    
-1.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.)
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1    165131    ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ    ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ    ΠΕ18.18    ΕΠΑΣ (3ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ)
  
-1.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Σ.Ε.Κ.)
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1    158247    ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ    ΣΟΥΜΕΛΑ    ΠΕ19.01    1ο ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
2    171699    ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΕ12.02    2ο ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
  
-1.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1    193174    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ΠΕ02    ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
2    196517    ΝΤΟΥΡΟΥ    ΜΑΡΙΑ    ΠΕ16    ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
    7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Α/Α    ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1    152239    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ΠΕ02    ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
    Στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κοζάνης και στο ΕΕΕΕΚ Κοζάνης δεν έγινε τοποθέτηση Διευθυντών γιατί δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 3848/2010.


Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την κοινοποίηση της παρούσης μέχρι και την Δευτέρα 22-8-2011, αυτοπροσώπως στη Δ/νση ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης ή στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. ¼σοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.       
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
¸λενα Ζυγούρη
 
19 08 2011
 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ >>

 

 


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
Copyright © O Χρόνος
 by
Web24.gr
LINKS | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ